A R H I T E K T Ū R A    /   D I Z A I N S

2014.gadā dibinot BALTO VĪTOLU, sākās mūsu sadarbība pie arhitektūras un dizaina projektiem kā vienotai komandai. Iepriekš ir iegūta profesionāla prakse dažādos arhitektu birojos vairāku gadu garumā. To apvienojot ar kopīgo darbu mūsu uzņēmumā/birojā mums ir izveidojusies ievērojama pieredze dažāda mēroga projektu izstrādē un vadī

 

Katrā projektā, kas uzticēts BALTĀ VĪTOLA komandai, sākot no nelielām pārbūvēm vai interjera detaļu projektiem līdz attīstības vīziju izstrādei plašām teritorijām, mūsu prioritāte ir sniegt funkcionāli un dizainiski augstvērtīgākos risinājumus. Tie balstīti tādos definētos kritērijos kā ilgtspējība, energoefektivitāte, laba mūsdienīga arhitektūra, cieņa pret vēsturiskām vērtībām un projektam pieejamais budžets. Īpaši būtiska ir projekta specifiko faktoru iekļaušana darba procesā, taču pasūtītāja vēlmes un vajadzības ir centrālā ass, ap ko veidojas viss projekts.

 

Mūsu darba pamatā ir atvērta, indivduāla un radoša pieeja katram projektam, lai rastu oriģinālu risinājumu izvirzītajiem uzdevumiem. Mēs nodrošinam pilnu projekta izstrādivadību, saskaņošanu un būvniecības autoruzraudzību dzīvojamām mājām, publiskām būvēm, rekonstrukcijām un interjera projektiem.Veicam ēku un teritoriju  analīzi, pirmsprojekta izpēti, kas ir pamats attīstības koncepcijas izstrādāšanai. 

KRISTAPS VĪTOLS

SERTIFICĒTS ARHITEKTS

Beidzis Rīgas Tehniskas universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti 2012. gadā un ieguvis arhitekta kvalifikāciju.

2022. gadā iegūts arhitekta prakses sertifikāts.

Nemitīga savu prasmju pilnveidošana un praktiskā pieredze 15 gadu garumā pie dažāda mēroga projektiem ļavusi izkopt savu darba stilu un iegūt nenovērtējamu zināšanu bāzi.

 

LIENA VĪTOLA

ARHITEKTE, INTERJERA DIZAINERE

Beigusi Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti 2013. gadā un ieguvusi arhitekta kvalifikāciju.

Arhitektes darba pieredze studiju laikā iegūta dažādos arhitektu birojos, kā arī iesaistoties darbnīcās un semināros, kur papildu uzkrātas zināšanas par telpas plānošanas filozofiju. Apgūtas padziļinātas zināšanas telpu interjeru projektēšanā un attīstītas grafiskā dizaina iemaņas.

 

PROCESS

Katra pojekta izstrādi var sadalīt etapos jeb posmos. Neatkarīgi no projekta apjoma pirmais posms ir ieceres izklāsts un darbu apjoma apzināšana, mērķu izvirzīšana un kopīga projektēšanas uzdevuma sastādīšana. Tas ir pamats tālākam darba etapam – skiču izstrādei. 

Mēs jau sākotnējā stadijā izstrādājam 3D modeli praktiski visiem objektiem. Tādejādi tiek nodrošināta vispusīga un vidē integrēta plānošana, kā arī projekta pasūtītājam ir iespēja sekot līdzi procesam nevien 2D formātā, bet arī saņemt projekta modeli un to brīvi apskatīt savā viedierīcē. 

Trešā posmā projekts tiek detalizēts sadarbībā ar inženieriem. Modelis tiek papildināts ar attiecīgo sistēmu (piem. būvkonstrukciju, apkures un ventilācijas) risinājumiem. Šādi tiek nodrošināta kvalitatīva informācijas apmaiņa starp arhitektu un visiem projektā iesaistītajiem inženieriem, novēršot  inženiertehnisko daļu savstarpējās nesaderības iespējas. Strādājot vienotā modelī, līdz minimumam tiek samazināts kļūdu risks un papildu izdevumi būvniecības procesā.